Committee

 

Chair

Prof. Hsiang-Lin Liu, National Taiwan Normal University

Co-Chair

Prof. Hiro-o Hamaguchi, National Chiao Tung University

Organization Committee

Prof. Yu-Ming Chang, National Taiwan University

Prof. Yi-Ren Chang, National Taiwan Normal University

Prof. I-Chia Chen, National Tsing Hua University

Prof. Chia-Liang Cheng, National Dong Hwa University

Prof. Wen-Lung Cheng, National Chiayi University

Prof. Arthur Er-Terg Chiou, National Yang-Ming University

Prof. Cheng-Liang Huang, National Chiayi University

Prof. Yann-Wen Lan, National Taiwan Normal University

Prof. Ian Liau, National Chiao Tung University

Prof. Ting-Hua Lu, National Taiwan Normal University

Prof. Chi-Kuang Sun, National Taiwan University

Prof. Yuh-Lin Wang, Academia Sinica